FN:s kärnvapenförbud

Den 7 juli 2017 skedde något historiskt när 122 länder, däribland Sverige, röstade ja till att anta en konvention om ett förbud mot kärnvapen i FN:s generalförsamling i New York. Fram tills dess var kärnvapen det enda massförstörelsevapnet som ännu inte var förbjudet. Förbudet är väl förankrat i och stärker internationell humanitär rätt.

FN:s kärnvapenkonvention (på engelska TPNW, Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons) är ett omfattande avtal som förbjuder alla former av kärnvapenaktiviteter. Det innebär ett förbud mot att utveckla, testa, producera, skaffa, inneha, lagra, använda eller hota med att använda kärnvapen, eller stödja andra länders kärnvapenprogram.

I september 2017 öppnades avtalet för signering. När 50 stater ratificerat det träder det i kraft och blir gällande internationell lag. På ICAN:s hemsida kan du följa hur många länder som till dags dato ratificerat avtalet samt läsa avtalstexten i sin helhet.

Trots att Sverige 2017 röstade ja till att anta kärnvapenkonventionen i FN har Sverige ännu inte anslutit sig till förbudet. Svenska Läkare mot Kärnvapen arbetar för att stärka debatten och öka pressen för att Sverige ska ansluta sig till FN:s kärnvapenkonvention. En svensk anslutning skulle innebära att Sverige tydligt tar ställning mot kärnvapen och stärka den internationella normen mot dessa massförstörelsevapen. Sverige skulle också kunna bli ett nyckelland för att fler EU-länder, Natoländer och allierade ska ansluta sig till förbudet.

Sveriges utredning av ett svenskt tillträde till konventionen

I oktober 2017 tillsatte Sverige en särskild utredare, ambassadör Lars-Erik Lundin, som skulle utreda konsekvenserna av ett eventuellt svenskt tillträde till konventionen om ett förbud mot kärnvapen. I utredningen kom han fram till en avrådan från att skriva under konventionen i sin nuvarande form. Dels lyfte han fram att det redan finns ett rättsligt bindande kärnvapenförbud i kraft för Sverige i och med ickespridningsavtalet, NPT. Vidare ansåg han att den nya konventionen inte innehåller ett tillräckligt system för att verifiera staternas efterlevnad av avtalet, samt menade att en svensk anslutning kan försvåra samarbeten med USA och NATO-länder. Mot bakgrund av utredningen beslutade regeringen i juli 2019 att inte skriva under avtalet.

Svenska Läkare mot Kärnvapen, med många andra civilsamhällesorganisationer och experter, är kritiska till utredningens slutsatser och Sveriges val att inte skriva under. Vi menar att det är både viktigt och fullt möjligt för Sverige att redan nu ansluta sig till förbudet.

Vi var remissinstans till utredningen, samt tog fram en egen skuggutredning där vi lät svenska och internationella experter göra sin analys av kärnvapenkonventionen och Sveriges möjligheter att ansluta sig till den.